try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Sağlık - Beyan
Beyan.ORG - Hastalıklar, Sağlık ve Beslenme

Vefa Özcan

warning: Creating default object from empty value in /home/beyan/domains/beyan.org/public_html/saglik/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Doç. Dr. Ali Vefa Özcan, Denizli Pamukkale Üniversitesi Kalp Damar cerrahisi anabilim dalında öğretim görevlisi.

Aort kalp kapağı küçük bir kesiyle değiştirildi


İleri derecede aort yetmezliği teşhisi konulan bir kadın hastanın, aort kalp kapağı, PAÜ Hastanesi’nde yapılan ameliyatla değiştirildi. Değişim, sadece 10 santimetrelik küçük bir kesiden yapıldı.

Uşak­ta ya­şa­yan ve uzun yıl­lar­dır nefes dar­lı­ğı olan; 2 çocuk an­ne­si ve 23 ya­şın­da­ki Asiye Torun’a, Uşak Dev­let Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Meh­met Öz­türk ta­ra­fın­dan ileri de­re­ce­de (4. de­re­ce) aort yet­mez­li­ği teş­hi­si ko­nul­du. Te­da­vi­si için Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si’ni ter­cih eden Asiye Torun’un aort ka­pa­ğı, ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat ile de­ğiş­ti­ril­di ve Torun, ame­li­ya­tın­dan 6 gün sonra evine ta­bur­cu edil­di.

Nisa bebek hayata tutundu


Denizli’de kalbinde geniş bir delikle dünyaya gelen Nisa Bulut ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

De­niz­li’de kal­bin­de geniş bir de­lik­le dün­ya­ya gelen Nisa Bulut ame­li­yat edil­di. Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si (PAÜ) Has­ta­ne­si’nde, Doç. Dr. Do­lu­nay Gür­ses ta­ra­fın­dan anne kar­nın­day­ken fetal eko­kar­di­yog­ra­fi ile VSD (kalp­te geniş delik) teş­hi­si ko­yu­la­rak ta­ki­be alı­nan Nisa’ya do­ğun­ca mü­da­ha­le etmek için bek­len­di.

Doğ­duk­tan sonra ak­ci­ğer­le­rin­de­ki il­ti­hap, kal­bin­de­ki de­lik­ten do­la­yı bir tülü iyi­leş­me­yen Bebek, PAÜ Tıp Fa­kül­te­si Kalp Damar Cer­ra­hi­si Ana Bi­lim­da­lı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ali Vefa Özcan ta­ra­fın­dan ana ak­ci­ğer da­ma­rı da­ral­tı­la­rak te­da­vi edil­di. Ame­li­yat­tan sonra bir ay çocuk has­ta­lık­la­rı ser­vi­si yoğun ba­kı­mın­da kont­rol edi­len minik Nisa, so­lu­num ci­ha­zın­dan ay­rı­la­rak ta­bur­cu edil­di.

Bacağını üniversite kurtardı


70 yaşında, şeker hastası Bayram Uslu’nun bacaklarındaki atar damar tıkanıklığı sonrasında, ayak parmak uçlarında kangren gelişti. PAÜ Hastaneleri Kalp Damar Cerrahisinin başarılı ameliyatı sonrası Uslu’nun bacağı kesilmekten son anda kurtuldu.

Çe­şit­li sağ­lık ku­ru­luş­la­rın­da aya­ğı­nın ke­sil­me­si öne­ri­len has­ta­ya Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Kalp Damar Cer­ra­hi­si AD. Öğ­re­tim Üyesi Doç.​Dr.​Vefa Özcan ve eki­bi­nin ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yo­nuy­la bacak atar­da­ma­rı diz al­tın­dan iti­ba­ren de­ğiş­ti­ril­di. Ame­li­yat son­ra­sı ayak par­mak­la­rı­nın kan do­la­şı­mı nor­ma­le döndü. Ayağı ke­sil­mek­ten kur­tu­lan Bay­ram Uslu kendi ayak­la­rı üze­rin­de has­ta­ne­den ay­rı­lır­ken mutlu ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Kalp kapağı sağ göğsünden değiştirildi


Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi’nde mitral kalp kapağı değiştirilen 32 yaşındaki Mustafa Ekizo sağlığına kavuştu.

PAÜ Kalp Damar Cer­ra­hi­si Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ali Vefa Özcan “Sekiz ya­şın­da ba­dem­cik il­ti­ha­bı­na bağlı ro­ma­tiz­mal kalp has­ta­lı­ğı­na ya­ka­la­nan has­ta­mı­zın za­man­la mit­ral kalp ka­pa­ğın­da dar­lık mey­da­na gel­miş­tir. Yak­la­şık 5 yıl­dır yokuş çık­ma­da nefes dar­lı­ğı şi­ka­ye­ti olan has­ta­mı­zın sağ göğüs boş­lu­ğun­dan gi­ri­le­rek mit­ral kalp ka­pa­ğı de­ğiş­ti­ril­di ve tri­cus­pid ka­pa­ğı tamir edil­di.” dedi.

Doç. Dr. Özcan, sağ göğüs boş­lu­ğun­dan ya­pı­lan ame­li­yat­la­rın es­te­tik gö­rün­tü­le­ri­nin ya­nın­da has­ta­la­rın daha az ağrı duy­duk­la­rı, ame­li­yat ya­ra­la­rı­nın daha hızlı iyi­leş­ti­ği, daha erken ayağa kalk­ma­sı ve daha erken ta­bur­cu ol­ma­sı gibi avan­taj­la­rı­nın ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Bir gün yoğun ba­kım­da kalan Mus­ta­fa Ekizo kalıp, 5. gün evine ta­bur­cu edil­di.

Kalbe domuz kalbi takılır mı demeyin

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, kalp hastası 74 yaşındaki kadına domuz kalbi zarından yapılan kalp kapağı takıldı.

PAÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vefa Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıl önce kalp ameliyatı olan 74 yaşındaki Huriye Tosun'un ileri derece nefes darlığı şikayetiyle hastanelerine geldiğini söyledi.

Tedavisi sürdürülen hastaya yeni bir kalp ameliyatı yapılması gerektiğine karar verilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

''Hastanın mitral kapağına yeni bir kalp ameliyatıyla sığır veya domuz kalp zarından yapılan mitral biyoprotez kalp kapağı takmaya karar verdik. Hastamıza domuz kalbi zarı kullanılarak yapılan mitral biyoprotez kalp kapağı taktık. Şu anda durumu gayet iyi. Artık ileri yaşlarda da kalp ameliyatları başarıyla yapılıyor. Hastamızın 87 yaşındaki eşi Mustafa Tosun, ameliyat sürecinde eşine sürekli destek olarak büyük bir vefa örneği gösterdi.''

AA

Anket

Sağlık sorunlarınız nedeni ile ne kadar sıklıkla hastaneye gidiyorsunuz:

Son yorumlar

İçeriği paylaş